ترکیب سهامداران
  • شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان و زیر مجموعه 67.18%
  • شرکت پتروشیمی مهر 10.45 %
  • شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان  1.5 %
  • سایر 20.87 %
company1
company2
company3
company5
company8
company9