درباره پتروشیمی ممسنی

حدود فعالیت شرکت شامل احداث، راه اندازی و بهره برداری مجتمع های پتروشیمی و کارخانه های صنعتی به منظور تولید، بازاریابی مجاز، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، صادرات، واردات و تبدیل مواد پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی مجاز، فنی و مهندسی مربوطه می باشد.

company1
company2
company3
company5
company8
company9