ترکیب سهامداران
  • شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان و زیر مجموعه 75.3%
  • شرکتهای گروه توسعه 10 %
  • سایر 14.7 %
company1
company2
company3
company5
company8
company9